• آزمون پایان کارگاه مدیریت پروژه – فناپ کمپس

  query_builder120 دقیقه
  play_arrow104
  comment0
  query_builderبهمن 9, 1402
  این آزمون پایان دوره کارگاه مدیریت پروژه در فناپ کمپس است. تعداد سوالات ۷۵ عدد و زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه است.
 • آزمون پایان جلسه هشتم کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder5 دقیقه
  play_arrow82
  comment0
  query_builderدی 18, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۵ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی اندازه گیری PMBOK ویرایش ۷ است.
 • آزمون پایان جلسه هفتم کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder7 دقیقه
  play_arrow73
  comment0
  query_builderدی 16, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۷ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی عدم قطعیت PMBOK ویرایش ۷ است.
 • آزمون پایان جلسه ششم کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder7 دقیقه
  play_arrow66
  comment0
  query_builderدی 13, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۷ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی ذی نفعان PMBOK ویرایش ۷ است.
 • آزمون پایان جلسه پنجم کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder6 دقیقه
  play_arrow56
  comment0
  query_builderدی 11, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۶ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی تیم در استاندار PMBOK ویرایش ۷ است.
 • آزمون پایان جلسه چهارم کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder6 دقیقه
  play_arrow52
  comment0
  query_builderدی 9, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۶ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با دامنه های عملکردی مشخص کردن رویکرد و چرخه عمر و کار پروژه در استاندار PMBOK ویرایش ۷ است.
 • آزمون پایان جلسه دوم کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder6 دقیقه
  play_arrow41
  comment0
  query_builderدی 4, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۶ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با بخش برنامه ریزی استاندار PMBOK است.
 • آزمون پایان جلسه اول کارگاه مدیریت پروژه

  query_builder5 دقیقه
  play_arrow22
  comment0
  query_builderدی 1, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۵ سوال است. سوالات این آزمون مرتبط با بخش مقدمه، تاریخچه و شاکله استاندار PMBOK است.
 • آزمون اولیه کارگاه دانش مدیریت پروژه با نگاه کاربردی

  query_builder15 دقیقه
  play_arrow34
  comment0
  query_builderدی 1, 1402
  این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۱۵ سوال است. این آزمون برای شرکت کنندگان کارگاه مدیریت پروژه تعریف شده است.
 • اصول ۱۲گانه و دامنه های ۸گانه PMBOK2021

  آزمون شناخت اصول استاندارد PMBOK2021

  query_builderنامحدود
  play_arrow0
  comment0
  query_builderفروردین 20, 1401
  این آزمون برای شناخت اصول ۱۲گانه مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK2021 طراحی شده است. اصول پایه های مشخص کننده اجرای کار هستند. آنها راهنماهای رفتار و اقدام هستند. اصول قابل استفاده در هر بستر و روشی هستند و به نوع پروژه بستگی ندارد. آنها دارای وابستگی متقابل هستند.
 • شاخص های اصلی ارزش کسب شده

  تمرین سوم مدیریت ارزش کسب‌ شده

  query_builderنامحدود
  play_arrow47
  comment0
  query_builderبهمن 29, 1400
  در این تمرین نیز به شاخص های مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. علاوه بر محاسبات مرتبط با BAC و PV و EV و AC به شاخص های عملکردی زمان و هزینه و همچنین شاخص های مرتبط با انحراف زمان و هزینه نیز توجه می شود. در انتها نیز وضعیت پروژه بر...
 • نمودار ارزش کسب شده

  تمرین دوم مدیریت ارزش کسب‌ شده

  query_builderنامحدود
  play_arrow42
  comment0
  query_builderبهمن 29, 1400
  در این تمرین به شاخص های مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. علاوه بر محاسبات مرتبط با BAC و PV و EV و AC به شاخص های عملکردی زمان و هزینه و همچنین شاخص های مرتبط با انحراف زمان و هزینه نیز پرداخته می شود.  
 • فرمول های اصلی ارزش کسب شده

  تمرین نخست مدیریت ارزش کسب‌ شده

  query_builderنامحدود
  play_arrow106
  comment0
  query_builderبهمن 28, 1400
  در این تمرین به مباحث پایه ای مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. در این تمرین به صورت ساده موضوع BAC و PV و EV توضیح داده می شوند. در نهایت مشخص می شود که آیا پروژه ارزش مورد انتظار را کسب کرده یا خیر؟