آزمون اولیه کارگاه دانش مدیریت پروژه با نگاه کاربردی

این یک آزمون شبیه سازی شده PMP با ۱۵ سوال است. این آزمون برای شرکت کنندگان کارگاه مدیریت پروژه تعریف شده است.

مدت زمان
15 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
15