بهره مندی از دانش مشاور

همراهی یک مشاور خوب کلید جلوگیری از تکرار اشتباهات و یک راهکاری کارامد برای بهره مندی از بهترین راهکار هاست. یک مشاور خوب از طریق به اشتراک گذاری تجربیات کسب شده به انجام بهینه امور یاری می رساند. مشاور از طریق فراهم آوری اطلاعات مورد نیاز و بر اساس دانش روز به تصمیم گیری بهتر کمک می کند.
پاسخگویی مشاور به پرسش ها با توجه به آخرین قوانین و آئین نامه به پیگیری بهتر امور منجر می شود.

در این بخش خدمات مشاور را در نظام فنی و اجرایی کشور تبیین می کنیم.
فهرست