تمرین نخست مدیریت ارزش کسب‌ شده

در این تمرین به مباحث پایه ای مدیریت ارزش کسب شده در پروژه پرداخته می شود. در این تمرین به صورت ساده موضوع BAC و PV و EV توضیح داده می شوند. در نهایت مشخص می شود که آیا پروژه ارزش مورد انتظار را کسب کرده یا خیر؟

مدت زمان
نامحدود
تکرار آزمون
نامحدود
سوالات
6