اصول ۱۲گانه و دامنه های ۸گانه PMBOK2021

آزمون شناخت اصول استاندارد PMBOK2021

این آزمون برای شناخت اصول ۱۲گانه مدیریت پروژه بر اساس راهنمای PMBOK2021 طراحی شده است. اصول پایه های مشخص کننده اجرای کار هستند. آنها راهنماهای رفتار و اقدام هستند. اصول…
ادامه مطلب
فهرست