طبق بررسی‌های انجام‌شده به این نتیجه می‌رسید که با هزینه و زمان کمتر می‌توان از طریق درزبندی، قراردادن تجهیزات مناسب و بازدیدهای دوره‌ای، از تجهیزات در برابر خوردگی محافظت کرد، تیم کنترل تغییر و کارفرما با این تغییر موافقت کرده و افزون بر اینکه طبق برنامه زمان‌بندی پیش می‌روید هزینه‌های اجرا نیز کاهش یافته است.

ساخت پل به پایان رسیده است و پروژه در این بخش آماده تحویل به کارفرماست. 

کدام گزینه را انتخاب می‌نمایید؟

الف: با توجه به فشردگی برنامه زمان‌بندی و اصرار کارفرما برای بهره‌برداری سریع، آزمایش‌های نهایی بخش‌های مختلف را انجام داده و با یک نامه، تحویل کار را به کارفرما اعلام می‌نمایید. پس‌ازآن، کار را با پیمانکاران خاتمه می‌دهید.

ب: چک‌لیستی از اجزای قابل تحویل را به کارفرما ارائه می‌کنید. در یک فرآیند طولانی و با حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکاران مرتبط، اجزای مختلف پروژه را به‌صورت رسمی به کارفرما تحویل داده و آن‌ها را صورت‌جلسه می‌نمایید.

فهرست