پس از واگذاری کار پل به پیمانکار، پروژه به‌خوبی در حال انجام است. در حین اجرای کار، با موضوع دیگری روبرو می‌شوید: در بخش زیرین پل محفظه‌ای خالی از آهن وجود دارد که باید در برابر زنگ‌زدگی محافظت شود. رویه معمول برای جلوگیری از زنگ‌زدگی، رنگ کردن تمام تجهیزات است. یکی از تیم‌های مهندسی پیمانکار پیشنهاد می‌دهد که به‌جای رنگ زدن می‌توان با درزبندی، از نفوذ هوا به این قسمت جلوگیری نمود و با بازدیدهای دوره‌ای از سالم ماندن تجهیزات در مقابل زنگ‌زدگی مطمئن شد.

کدام گزینه را برمی‌گزینید؟

الف: زمان بررسی و مقایسه تفاوت هزینه در دو راه‌حل را ندارید. همچنین در مشاوره‌ای که از یکی از همکاران مهندسی خود دریافت می‌نمایید  به شما گفته می‌شود که این کار متداول نیست و از سویی به نظر می‌رسد همان رویه معمول برای این کار مناسب است و  با توجه به اینکه ممکن است از برنامه زمان‌بندی پروژه عقب بیافتید ترجیح می‌دهید طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، فرایند رنگ‌کاری تجهیزات را آغاز نمایید.

ب: از مشاوران و مهندسان خود می‌خواهید تا به بررسی هر دو گزینه بپردازند، زمان و بودجه موردنیاز برای هر یک را محاسبه و طرح توجیهی مناسبی ارائه کنند. پس از مطرح کردن با کارفرما و تیم  کنترل تغییر، راه‌حل مناسب‌تر جایگزین خواهد شد.

فهرست