حین تحویل کار متوجه وجود نقایصی در گاردریل‌ها می‌شوید که هم هزینه‌بر و هم زمان‌بر است. پیمانکار مربوط، موظف به رفع این نقص می‌شود. در دیگر بخش‌ها مسئله‌ای وجود ندارد و پروژه با موفقیت به کارفرما تحویل می‌شود. پس از مدتی، دیگر بخش‌ها شامل تونل و جزیره نیز آماده و طی فرآیند رسمی مشابه دیگری به کارفرما تحویل می‌شود. با تحویل پروژه شما فرصت می‌یابید تا با بخش کمی از پول خوبی که به‌عنوان مدیر این پروژه به دست آورده‌اید یک سفر تفریحی به جنوب اسپانیا داشته باشید و پس از یک استراحت خیلی خوب، خود را برای مدیریت پروژه‌های دیگر آماده می‌نمایید.

تبریک! شما پروژه را تمام کردید.
این تمرین از یک پروژه واقعی شبیه‌سازی شده است. توصیه می‌شود که فیلم این پروژه را نیز از اینجا ببینید.
فهرست