در حال برنامه‌ریزی برای مسافرت به جنوب اسپانیا هستید تا پس از اجرای این پروژه‌ی چندساله استراحت کنید، از سوی دفتر کارفرما با شما تماس گرفته می‌شود که بخشی از محصول تحویل‌شده، دارای اشکال است. پس از مراجعه به محل پروژه مشخص می‌شود که گارد ریل‌ها بدون اینکه به طور رسمی به کارفرما تحویل شود، مشکل دارد. هنگام تحویل نیز کسی متوجه وجود این مسئله نشده بود، بنابراین به علت تحویل نشدن صحیح کار، شما خود مجبور به رفع نقایص خواهید شد. این کار هزینه و زمان زیادی را به دنبال دارد و شرکت شما نیز متحمل زیان زیادی شده و پس از رفع مشکل شما را اخراج می‌کنند.

فهرست