فرایند رنگ‌کاری بسیار بیشتر از آنچه برآورد کرده بودید، زمان‌بر می‌شود و افزون بر این مشخص می‌شود که مشاوره‌ی دریافت شده، دقیق نبوده است. در هنگام رنگ‌آمیزی، پیشنهاد گفته‌شده به کارفرما نیز منتقل می‌شود. در آنجا مشخص می‌شود که در صورت به‌کارگیری آن، هزینه‌ها به‌شدت کاهش می‌یافت. به این دلیل اعتماد کارفرما به شما به‌عنوان یک مدیر پروژه‌ی توانمند از بین می‌رود. همچنین به خاطر تأخیر در اجرای پروژه، برای شما جریمه تأخیر در نظر می‌گیرند و پس از مدتی نیز تصمیم به اخراج شما از کار گرفته می‌شود.

فهرست