نقشه‌های اجرایی، تهیه ‌شده و برای تأیید به دو کشور فرستاده می‌شود. در سمت دانمارک به دلیل نگرانی از برخورد هواپیما با دکل‌های پل معلق، نقشه‌ها تأیید نمی‌شود. 

در این موقعیت چه کار می‌کنید؟

الف: تیم قوی مذاکره‌کننده تشکیل می‌دهید تا مسئولان کشور دانمارک را به تغییر برخی از پروازها که احتمال برخورد آن‌ها با دکل وجود دارد راضی نمایید.

ب: با پذیرش هزینه تغییر نقشه‌ها و برای پاسخ‌گویی به الزامات و کاهش خطر برخورد با پل، تصمیم به کاهش ارتفاع پل می‌گیرید. به همین دلیل با انتخاب یک مشاور دیگر و افزایش نیروها، با سرعت اقدام به تهیه نقشه‌های موردنیاز می‌نمایید.

فهرست