در نتیجه نشست‌های برگزارشده، به احتمال خطر برخورد هواپیماهای خطوط هوایی منطقه به دکل پل معلق پی می‌برید. همچنین متوجه می‌شوید نزدیک به بخش غربی سوئد، کانال اصلی کشتی‌رانی از میان پل عبور می‌کند. این بخش بسیار کم‌عمق است بنابراین پل باید بلند باشد؛ تصمیم می‌گیرید که در سمت دانمارک از تونل و در سمت سوئد از پل معلق بهره بگیرید. با توجه به اینکه پل را نمی‌توان در وسط دریا به تونل متصل نمود نیاز به یک قسمت خشکی حائل میان پل و تونل وجود دارد. با بررسی‌های انجام‌شده به نظر می‌رسد جزیره Saltholm که در میان دریا قرار دارد گزینه مناسبی برای این کار باشد.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: بررسی‌ها نشان می‌دهد این جزیره خالی از سکنه است و به دولت دانمارک تعلق دارد. با در نظر گرفتن اینکه کشور دانمارک خود در ساخت پل سهیم است مانعی در دریافت زمین‌ها دیده نمی‌شود؛ بنابراین مسیر را با در نظر گرفتن این جزیره تعریف می‌نمایید و قراردادهای لازم را با شرکت‌های مرتبط برای ساخت منعقد می‌سازید.

ب: یکی از اعضای تیم پیشنهاد می‌کند پیشینه جزیره مطالعه شود تا برای ادامه کار از آن بهره گرفته شود. شما وی را مسئول بررسی این امر می‌کنید تا گزارشی در این زمینه تهیه شود.

فهرست