گروه‌های حامی محیط‌زیست برای حفظ شرایط اقلیمی منطقه و با فشار بر دولت‌ها موفق می‌شوند تا از عبور مسیر ارتباطی از این جزیره جلوگیری نمایند. مجبور می‌شوید که قراردادها را با پرداخت هزینه فسخ نمایید و به دلیل تحمیل هزینه‌های زیاد به پروژه، از پروژه اخراج می‌شوید.

فهرست