گروهی از بزرگان کشور کادوسی ها که از نظام موجود ناراضی هستند با ارسال نامه از شما درخواست می کنند تا آن ها را از این وضع نجات دهید.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: با توجه به اتمام دوران سه ساله صلح قرارداد صلح را با کشور هالیس ۳ سال دیگر تمدید می کنید سپس به کشور کادوسی ها حمله می نمایید. اما آن کشور را ویران نمی نمایید و با آستیاگ نیز با احترام برخورد می نمایید و اجازه می دهید تا در بقیه عمر در دربار سلطنتی شما به سر برد.

ب: با توجه به تهدید جدی تر از طرف هالیس همچنین کوچک بودن کشور کادوسی ها و تمام شدن دوران سه ساله صلح، ابتدا به کشور هالیس حمله می برید.

فهرست