با توجه به گستردگی کشور و قدرت زیاد فرماندهان ساتراپ (که قدرتی مشابه شاه دارند)، این احتمال وجود دارد که برخی از فرماندهان ساتراپ ها از موقعیت خود سو استفاده کنند.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: برای هر ساتراپ یک منشی که افسر امور مالیه است تعیین می کنید تا گزارش امور را مستقیماً برای شما بفرستد. علاوه بر این شبکه ای از ماموران اطلاعاتی را برای ارسال اخبار مهم به مناطق مختلف می فرستید.

ب: حکمرانان با نژاد و فرهنگ های متفاوت را تسویه و حذف می نمایید.

فهرست