در جنگی سخت لشگر شما شکست می خورد و شما نیز جان خود را برداشته و زندگی را گمنامی به پایان می برید. به این ترتیب داستان حکومت شما به اتمام می رسد.

فهرست