کشور هالیس به ضعف شما پی برده است و درخواست هزینه ای چند برابری می نماید اما خزانه کشور به علت لشگرکشی ها رو به کاستی نهاده است و امکان پرداخت این هزینه وجود ندارد.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: در قبال این هزینه منطقه ای مرزی که مورد مناقشه شما و هالیس است را به آن واگذار می نمایید.

ب: با کشور اسکیت ها متحد می شوید و به مناطق تحت سلطه هالیسی ها حمله می برید.

فهرست