با توجه به طولانی تر شدن جشن، هزینه آن بسیار بیش از آنچه تصور می کردید، شده و علاوه بر آن خشکسالی سال جدید گسترش کشاورزی را با مشکلات جدی مواجه نموده است.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: از امپراطوری هالیس برای جبران هزینه ها درخواست کمک مالی می کنید و به جای آن بخش مهمی از تجارت داخلی را به آن واگذار می نمایید.

ب: برای جبران کمبود درآمد، مالیات ها را افزایش می دهید.

فهرست