امپراطوری هالیس از نارضایتی موجود نهایت استفاده را می نماید و به پایتخت شما حمله می نماید و آنجا را به تصرف خود در می آورد. شما نیز جان خود را برداشته و از مناطق جنوبی و از طریق دریا فرار می کنید. به این ترتیب داستان حکومت شما به اتمام می رسد.

فهرست