در جنگی سخت لشگر شما شکست می خورد و شما نیز جان خود را برداشته و به کشور اسکیت ها پناهنده می شوید. به این ترتیب داستان حکومت شما به اتمام می رسد.

فهرست