مردم و کشاورزان این افزایش مالیات را برنمی تابند. فردی به نام مگابیز که از فرماندهان قدرتمند ارتش شماست، آن ها را با هم متحد می نماید و بر علیه شما قیام می نماید.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: با لشگری بزرگ برای سرکوب شورش مگابیز به منطقه تحت سیطره او حمله ور می شوید.

ب: از گناه مگابیز در می گذرید و برای خاموش کردن او، در دربار پست مهمی به او می دهید.

فهرست