مگابیز که با شیوه های جنگی شما آشناست و در جنگ شیوه ای خاص به کار می برد که لشگر شما شکست می دهد. شما نیز جان خود را برداشته و از مناطق جنوبی و از طریق دریا فرار می کنید. به این ترتیب داستان حکومت شما به اتمام می رسد.

فهرست