مگابیز که که در دربار از محبویت برخوردار است، بر علیه شما توطئه می کند. ارتش نیز از او حمایت می کند. شما نیز جان خود را برداشته و از مناطق جنوبی و از طریق دریا فرار می کنید. به این ترتیب داستان حکومت شما به اتمام می رسد.

فهرست