کشور هالیس به ضعف شما پی برده است و درخواست خراج سالیانه می نماید اما خزانه کشور به علت لشگرکشی ها رو به کاستی نهاده است و امکان پرداخت خراج وجود ندارد.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: برای جبران کمبود درآمد، مالیات ها را افزایش می دهید.

ب: با کشور اسکیت ها متحد می شوید و به مناطق اشغال شده توسط هالیس حمله می برید.

فهرست