امپراطوری هالیس از سمت مرزهای غربی به کشور شما حمله نموده است و با توجه به تمایل دولت های مرزی بخشی از قلمرو کشور شما توسط این امپراطوری اشغال شد.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: با توجه به قدرت امپراطوری هالیس با آن کشور قرارداد صلحی امضا می نمایید تا در فرصت مناسب مناطق اشغال شده را بازپس بگیرید.

ب: به سرعت از طریق پایتخت نیروهایی برای مقابله با حمله هالیس اعزام می نمایید و خودتان نیز پس از استقرار نیروی مناسب در کشور کادوسی ها به سمت مرزهای غربی حرکت می نمایید.

فهرست