با توجه به دور بودن دوساله شما از پایتخت و مشکلات پیش آمده، جمعی از درباریان فردی را با نام گئومات به جای شما بر اریکه سلطنت نشانده اند. شما تصمیم می گیرید به پایتخت بازگردید اما در راه به سرمای سختی برخورد می کنید و قسمت اعظم سپاهیان خود را از دست می دهید. به این ترتیب داستان حکومت شما به اتمام می رسد.

فهرست