خزانه کشور نیز بواسطه رونق کشاورزی در سال پرآب گذشته در وضعیت خوبی است و ثروت زیادی در آن جمع شده و ارتش کشور شما نیز از قدرت خوبی برخوردار است.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: تقویت سیستم نظامی را با الگوبرداری از کشور هالیس و بهبود سیستم سیاسی و مدنی را بر اساس الگوی تمدن قدیم حاکم بر کشور مبنای کار خود قرار می دهید

ب: سرمایه گذاری خود را در امر کشاورزی افزایش می دهید. با توجه به وضعیت خوب کشور و آغاز سلطنت، جشن های باستانی آمیتس را که چند سالی است به فراموشی سپرده شده، به صورت مداوم در سراسر کشور برگزار می نمایید.

فهرست