کشور در حال حاضر مجموعه ای از دولت های دست نشانده ای است که هر کدام از نژادها و فرهنگ های مختلف هستند و حدود قلمرو هر کدام از این حکام با توجه به مالیاتی که پرداخت می کنند، تعیین می شود.

کدام گزینه را در پیش می‌گیرید؟

الف: به یکپارچه سازی حکمرانان دولت های دست نشانده می پردازید و افراد با نژاد و فرهنگ های متفاوت را تسویه و حذف می نمایید.

ب: کشور را به تعدادی ساتراپ (استان یا ایالت) تقسیم می کنید و اداره امور آن را به یکی از افراد همان ساتراپ واگذار می نمایید.

فهرست