آزمون پایان کارگاه مدیریت پروژه – فناپ کمپس

این آزمون پایان دوره کارگاه مدیریت پروژه در فناپ کمپس است. تعداد سوالات ۷۵ عدد و زمان پاسخگویی ۹۰ دقیقه است.

مدت زمان
120 دقیقه
تکرار آزمون
1
سوالات
75