• آزمون Agile سوالات مشخص

  query_builder6 دقیقه
  play_arrow5
  comment0
  query_builderتیر 4, 1400
  این یک آزمون Agile با شش سوال مشخص است. شامل دو مورد درگ و دراپ، ۴ مورد تک گزینه ای است. آزمون برای کاربران مشخصی تعریف شده است.
 • آزمون Agile تصادفی

  query_builder7 دقیقه
  play_arrow2
  comment0
  query_builderتیر 4, 1400
  این یک آزمون تصادفی از پرسش های Agile است که ترکیبی از ۳ سوال ثابت و ۴ سوال تصادفی است. آزمون برای گروه کاربران متقاضی Agile تعریف شده است.