1

مدیر پروژه در مرحله آماده‌سازی برنامه مدیریت ذی‌نفعان است، تصمیم می‌گیرد تا ماتریس تعامل با ذی‌نفعان را تشکیل دهد. با این ماتریس قادر خواهد بود تا …

 • 1

  مراحل موردعلاقه ذی‌نفعان را نشان دهد.

 • 2

  فاصله میان سطح تعامل کنونی و مطلوب تعامل با ذی‌نفعان را نمایش دهد.

 • 3

  ذی‌نفعانی که مدیر پروژه و اعضای تیم فکر می‌کنند کلیدی هستند را مشخص نماید.

 • 4

  زمان‌هایی را مشخص نماید که باید ذی‌نفعان را در پروژه مشارکت داد.