1

نیمی از کار یک پروژه‌ی ارتباطی، ‌یک‌ساله انجام‌شده است. تیم پروژه از ۵ فروشنده و ۲۰ نفر از کارکنان شرکت تشکیل‌شده است. مدیر جدید پروژه می‌خواهد بداند هر فرد مسئول چه‌کاری است. از کجا می‌تواند چنین اطلاعاتی را به دست آورد؟

 • 1

  نمودار میله‌ای (منابع انسانی)

 • 2

  ماتریس تخصیص مسئولیت

 • 3

  برنامه زمان‌بندی

 • 4

  نمودار (چارت) سازمانی