1

در برنامه‌ریزی برای پروژه کدام مورد اولویت بیشتری دارد: هزینه، زمان یا کیفیت؟

 • 1

  برای هر پروژه با توجه به شرایط آن باید اولویت آن‌ها را بررسی کرد.

 • 2

  زمان در اولویت نخست است و پس‌ازآن کیفیت و هزینه قرار دارند.

 • 3

  کیفیت از زمان و هزینه بااهمیت‌تر است.

 • 4

  هزینه دارای بیشترین اولویت است، سپس زمان و پس‌ازآن کیفیت.