1

به دلیل پیچیدگی پروژه، هزینه‌هایی وجود دارد که باید پیگیری و مدیریت شود. این هزینه‌ها شامل هزینه‌های مستقیم و هزینه‌های غیرمستقیم است. مدیریت هزینه‌های غیرمستقیم به‌صورت کلی دشوارتر است. دلیل این موضوع چیست؟

 • 1

  این هزینه‌ها، از پروژه‌ای به پروژه‌ی دیگر متفاوت است.

 • 2

  تنها نمایانگر هزینه‌های مستقیم نیروی کار است.

 • 3

  تنها نمایانگر تجهیزات و مواد موردنیاز برای پروژه است.

 • 4

  معمولا فراتر از دامنه کنترل مدیر پروژه است.