1

مزیت روش تخمین هزینه قیاسی کدام است؟

 • 1

  در مقایسه با برآورد پارامتریک از دقت بالاتری برخوردار است

 • 2

  نیازی به داده های گذشته پروژه ندارد

 • 3

  نیازی به قضاوت خبرگان ندارد

 • 4

  هزینه های کمتری نسبت به برآوردهای قطعی دارد