1

در چه زمان بهتر است که به‌جای نمودار میله‌ای زمان‌بندی از نمودار رویدادهای کلیدی پروژه استفاده شود؟

 • 1

  هنگام گزارش به اعضای تیم پروژه

 • 2

  هنگام گزارش به مدیریت ارشد

 • 3

  برنامه‌ریزی پروژه

 • 4

  در هنگام بررسی و تحلیل ریسک‌های پروژه