1

کدام گزینه جزو حوزه‌های دانش مدیریت پروژه به شمار نمی‌آید؟

 • 1

  ریسک

 • 2

  محدوده

 • 3

  هزینه

 • 4

  گزارش دهی