1

کدام یک از روشهای زیر برای شناسایی «مشکلات و چالش های اصلی» مناسب است؟

 • 1

  تجزیه و تحلیل پارتو

 • 2

  تحلیل علت و معلولی

 • 3

  تحلیل روند

 • 4

  نمودارهای کنترل فرآیند