1

در طی یک جلسه ارزیابی پروژه ، متوجه می شوید که ارزش برنامه ریزی شده ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ، هزینه های واقعی انجام شده ۳۲۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان و ارزش بدست آمده ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان است. بنابراین می توانید نتیجه بگیرید که:

 • 1

  این پروژه در زمانبندی تاخیر دارد و هزینه های پروژه زیاد است.

 • 2

  پروژه در زمانبندی وضعیت مناسبی دارد ولی هزینه ها بیشتر از بودجه پیش بینی شده است.

 • 3

  در این پروژه هزینه ها مطابق با بودجه پیش بینی شده است اما در زمانبندی تاخیر دارد.

 • 4

  پروژه طبق برنامه زمان بندی شده پیش میرود، اما هزینه ها بیشتر از بودجه پیش بینی شده است.