1

هدف از ………، تعیین اهداف و دستورالعملهای کلان یک سازمان در مورد کیفیت است.

 • 1

  جنبش مدیریت کیفیت

 • 2

  فرایند تضمین کیفیت

 • 3

  فرآیند برنامه ریزی کیفیت

 • 4

  خط مشی کیفیت سازمان