1

یکی از اهداف کنترل ریسک، شامل کدامیک از موارد زیر است؟

 • 1

  ببینید آیا فرضیه ها هنوز معتبر هستند یا خیر.

 • 2

  تعیین کنید که آیا اقدامات پاسخ به ریسک همانطور که انتظار می رود موثر است یا خیر.

 • 3

  ارزیابی کنید که آیا عامل محرک ریسک ایجاد شده است یا خیر.

 • 4

  انجام اقدامات اصلاحی.