1

اگر می خواهید وضعیت کنونی پروژه را توصیف کنید، باید …

 • 1

  برآوردی را برای تکمیل پروژه آماده کنید.

 • 2

  تجزیه و تحلیل ارزش کسب شده را انجام دهید.

 • 3

  گزارش وضعیت تهیه کنید.

 • 4

  گزارش بودجه تهیه کنید.