1

هدف از ……….، انجام اقداماتی برای تطبیق یک کالای معیوب یا ناسازگار با الزامات یا مشخصات در نظر گرفته شده است.

 • 1

  دوباره کاری

 • 2

  نمودارهای کنترل

 • 3

  ممیزی ها

 • 4

  تنظیم فرآیندها