1

فرایند ارزیابی تأثیر و  احتمال ریسک های شناسایی شده را ……… می نامند

 • 1

  برنامه ریزی مدیریت ریسک

 • 2

  برنامه ریزی پاسخ ریسک

 • 3

  تجزیه و تحلیل کیفی ریسک

 • 4

  تجزیه و تحلیل کمی ریسک