1

کدام یک از گزینه های زیر به ترتیب بهترین شیوه های حل تعارض را نشان می دهند؟

 • 1

  مواجهه (حل مساله) و تحکم

 • 2

  مواجهه (حل مساله) و توافق

 • 3

  توافق و مدارا (انعطاف پذیری) 

 • 4

  تحکم و اجتناب