1

در مدیریت ارتباطات پروژه ، برای اطمینان از اینکه نیازمندی های اطلاعاتی ذینفعان مختلف تامین شود، کدام یک از موارد زیر باید در نظر گرفته شود؟

 • 1

  تدوین تحلیل ذی نفعان

 • 2

  ماتریس تخصیص مسئولیت

 • 3

  ارزیابی مهارت های ارتباطی

 • 4

  ارزیابی فناوری های ارتباطی موجود