1

هدف از …….، اقدام برای افزایش اثربخشی و کارآیی پروژه برای ارائه مزایای بیشتر به ذینفعان است:

 • 1

  نمودار پارتو

 • 2

  بازرسی ها

 • 3

  ممیزی های کیفی

 • 4

  تلاش برای بهبود کیفیت