1

شکل سازمانی سنتی یا عملکردی چه ایراداتی دارد؟

 • 1

  دارای کانالهای ارتباطی عمودی ضعیفی است.

 • 2

  نقطه تمرکز مشخصی برای تامین نیاز مشتریان/حامیان مالی وجود ندارد.

 • 3

  کنترل فنی ناکارآمد است.

 • 4

  استفاده از کارکنان انعطاف ناپذیر است.