1

فرض کنید که تصمیم گرفته اید از روش «کاهش» به عنوان یک روش پاسخ به ریسک استفاده کنید. این یعنی … 

 • 1

  شما پیامدهای یک ریسک را به طرف دیگری انتقال می‌دهید.

 • 2

  شما در حال کاهش احتمال و / یا پیامدهای یک رویداد ریسک نامطلوب به یک آستانه قابل قبول هستید.

 • 3

  اکنون شما نیاز دارید که مجوز استفاده از ذخایر مدیریتی را به کار گیرید.

 • 4

  گام بعدی شما باید تهیه یک برنامه پیگیری باشد.