1

اعضای تیم و سایر ذینفعان می توانند با استفاده از انواع سیستم های بازیابی اطلاعات که شامل … است، اطلاعات را به اشتراک بگذارند

 • 1

  جلسات پروژه

 • 2

  فکس

 • 3

  ایمیل الکترونیکی

 • 4

  پایگاه داده الکترونیکی